even Payaambar had once a bad day and an insecure heart

بدست لیلا خانوم

به خانه‌ی پیامبر که می‌روید زیاد آنجا نمانید. به موقع بلند شوید زحمت را کم کنید؛ او رویش نمی‌شود خودش این را به شما بگوید. از همان اول هم سراغ غذا را نگیرید. چشم به سفره‌اش ندوزید این طور. خودش حتما یک فکری کرده و از شما پذیرایی می‌کند.
به زنانش هم نگاه نکنید. و بدانید که عقد کردن زنان او بعد از مرگش بر شما حرام است.

سوره الاحزاب. واقعی